Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly

Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly


Olimp söwdasyna nädip girmeli


Olimp söwda hasabyna nädip girmeli?

 1. Jübi olimpiýa söwda programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň .
 2. Rightokarky sag burçdaky "Giriş" düwmesine basyň
 3. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň.
 4. “Giriş” gök düwmesine basyň.
 5. E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, "Apple" ýa-da "Google" ýa-da "Facebook" ulanyp girip bilersiňiz.
 6. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Parolyňyzy ýatdan çykaryň" -a basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Rightokarky sag burçdaky "Giriş" düwmesine basyň, giriş formasy peýda bolar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Indi söwdany başlap bilersiňiz, Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar. Platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikany synap görmek üçin gural, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly


“Facebook” -y ulanyp, Olimpiýa söwdasyna nädip girmeli?

Şeýle hem, “Facebook” düwmesine basyp, şahsy “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, web sahypasyna girip bilersiňiz.

1. “Facebook” düwmesine basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň 4. Bir gezek

“Giriş” düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
"Giriş" düwmesine basdyk, Olimp Söwda: Adyňyzy, profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy ulanmagy talap eder. Dowam et düwmesine basyň ...
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Şondan soň awtomatiki usulda Olimp söwda platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Google-dan peýdalanyp, Olimpiýa söwdasyna nädip girmeli?

1. Google hasabyňyz arkaly ygtyýar almak üçin Google düwmesine basmaly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. Ulgam penjire açar, google hasabyňyz üçin parol soralar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy Olimpiýa söwda hasabyňyza äkidiler.

Apple ID ulanyp, Olimp söwdasyna nädip girmeli?

1. “Apple ID” -iň üsti bilen ygtyýar almak üçin “Apple” düwmesine basmaly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
2. Soňra açylan täze penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Ondan soň, hyzmatdan iberilen görkezmelere eýeriň we olimp söwdasynda söwda edip bilersiňiz.


Olimp söwda hasabyndan paroly dikeltmek

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz,

"Parolyňyzy ýatdan çykaryň" baglanyşygyna basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Soňra ulgam, olimpiýa söwda hasaby üçin parolyňyzy dikeltmegiňizi haýyş edýän penjire açar. Ulgamy degişli e-poçta salgysy bilen üpjün etmeli we "Dikelt" düwmesine basmaly
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
, paroly täzeden düzmek üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. «Paroly üýtgetmek» -e basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Olimpiýa söwda web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy şu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Olimp söwda platformasyna girip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" opsiýasyna basyň, hasabyňyza gireniňizde ulanan e-poçtaňyzy giriziň we "Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy" düwmesine basyň
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
, Görkezilen adrese iberilen maglumatlar barada bildiriş peýda bolýar. Soňra web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly


“Olymp Trade Mobile” wersiýasyna giriň

“Olymp Trade” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň “ olymptrade.com ” gözläň we dellalyň resmi web sahypasyna giriň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly

platformasynda söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10,000 dollar bar

“Olymp Trade” iOS programmasyna nädip girmeli?

IOS ykjam platformasyna girmek, “Olimp Söwda” web programmasyna girmek ýalydyr. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “Olimp söwdasy - onlaýn söwda” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “GET” düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, “Facebook”, “Google” ýa-da “Apple ID” -iňizi ulanyp, “Olymp Trade iOS” mobil programmasyna girip bilersiňiz. Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Platformada söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10,000 dollar bar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Sosial giriş ýagdaýynda "Apple" ýa-da "Facebook" ýa-da "Google" -a basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly


“Olymp Trade” Android programmasyna nädip girmeli?

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "Olimp söwdasy - söwda üçin programma" gözlemeli .
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, Facebook ýa-da Google hasabyňyzy ulanyp, “Olymp Trade Android” mobil programmasyna girip bilersiňiz.

IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Enter" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Indi platformada söwda etmek üçin Demo Hasabyňyzda 10 000 dollar bar.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Sosial giriş ýagdaýynda "Facebook" ýa-da "Google" -a basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Olimp Söwda hasabyndan e-poçta ýatdan çykardym

E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, Facebook ýa-da Gmail ulanyp girip bilersiňiz.

Bu hasaplary döretmedik bolsaňyz, "Olimp" söwda web sahypasynda hasaba duranyňyzda döredip bilersiňiz. Iň agyr ýagdaýlarda, e-poçtaňyzy ýatdan çykarsaňyz we Google we Facebook arkaly girmegiň mümkinçiligi ýok bolsa, goldaw hyzmaty bilen habarlaşmalysyňyz


Hasap walýutasyny nädip üýtgedip bilerin?

Hasap walýutasyny diňe bir gezek saýlap bilersiňiz. Wagtyň geçmegi bilen üýtgedip bolmaz.

Täze e-poçta bilen täze hasap döredip we islenýän walýutany saýlap bilersiňiz.

Täze hasap açan bolsaňyz, köne hasaby blokirlemek üçin goldaw bilen habarlaşyň.

Syýasatymyza görä, söwdagäriň diňe bir hasaby bolup biler.


E-poçtaňyzy nädip üýtgedip bilerin?

E-poçtaňyzy täzelemek üçin goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Söwdagärleriň hasaplaryny kezzaplardan goramak üçin maglumatlary geňeşçiniň üsti bilen üýtgedýäris.

Ulanyjy hasaby arkaly e-poçtaňyzy üýtgedip bilmersiňiz.


Telefon belgimi nädip üýtgedip bilerin?

Telefon belgiňizi tassyklamadyk bolsaňyz, ulanyjy hasabyňyzda redaktirläp bilersiňiz.

Telefon belgiňizi tassyklan bolsaňyz, goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Olimp söwdasynda pullary nädip goýmaly


Haýsy töleg usullaryny ulanyp bilerin?

Her ýurt üçin töleg usullarynyň özboluşly sanawy bar. Olara bölünip bilner:

 • Bank kartlary
 • Sanly gapjyklar (Neteller, Skrill we ş.m.).
 • Banklarda ýa-da ýörite kiosklarda töleg-faktura öndürmek.
 • Bankserli banklar (bank geçirimleri).
 • Kriptokurluşlar.

Mysal üçin, Visa / Mastercard bank kartoçkalaryny ulanyp ýa-da AstroPay ulgamynda wirtual kartoçka döredip, şeýle hem Neteller, Skrill, WebMoney, GlobePay ýaly elektron gapjyklary ulanyp, Hindistandaky Olimp söwdasyndan puluňyzy goýup we alyp bilersiňiz. Bitcoin amallary hem gitmek gowy.


Depozit nädip etmeli?


Iş stoly ulanyp goýum

"Tölegler" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Goýum sahypasyna giriň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Töleg usulyny saýlaň we goýumyňyzyň mukdaryny giriziň. Goýumyň iň pes mukdary bary-ýogy 10 $ / € 10. Şeýle-de bolsa, dürli ýurtlar üçin dürli bolup biler.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Sanawdaky käbir töleg usuly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Ulgam size goýum bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Bank kartoçkasy bilen doldursaňyz, geljekde bir gezek basmak üçin kartoçka maglumatlaryňyzy saklap bilersiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
"Töleg ..." gök düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Kart maglumatlaryny giriziň we "Töleg" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Indi hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmalyJübi enjamyny ulanyp goýum

"Goýum" düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Töleg usulyny saýlaň we goýumyňyzyň mukdaryny giriziň. Goýumyň iň pes mukdary bary-ýogy 10 $ / € 10. Şeýle-de bolsa, dürli ýurtlar üçin dürli bolup biler.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Sanawdaky käbir töleg usuly.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Ulgam size goýum bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Bank kartoçkasy bilen doldursaňyz, geljekde bir gezek basmak üçin kartoçka maglumatlaryňyzy saklap bilersiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
"Töleg ..."
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
düwmesine basyň we kart maglumatlaryny giriziň we "Tölemek" ýaşyl düwmesine basyň.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly
Indi hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olymp Trade-de nädip girmeli we pul goýmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Maliýe haçan karz berler?

Maliýe serişdeleri, adatça, söwda hasaplaryna çalt berilýär, ýöne käwagt 2-den 5 iş gününe çenli (töleg üpjün edijiňize baglylykda) dowam edip biler.

Eger pul goýanyňyzdan soň hasabyňyza pul berilmedik bolsa, 1-e garaşyň sagat. 1 sagatdan soň henizem pul ýok bolsa, garaşyň we gaýtadan barlaň.


Maliýe geçirdim, ýöne olar meniň hasabymda hasaba alynmady

Tarapyňyzdan geleşigiň gutarandygyna göz ýetiriň.

Pul serişdelerini geçirmek siziň tarapyňyzdan üstünlikli bolsa, ýöne mukdar entek hasabyňyza berilmedik bolsa, söhbetdeşlik, e-poçta ýa-da gyzgyn telefon arkaly goldaw toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Contacthli aragatnaşyk maglumatlaryny "Kömek" menýusyndan tapyp bilersiňiz.

Käwagt töleg ulgamlarynda käbir meseleler ýüze çykýar. Şeýle ýagdaýlarda serişdeler töleg usulyna gaýtarylýar ýa-da gijikdirilip hasabyňyza geçirilýär.


Dellalçylyk hasaby tölegini alýarsyňyzmy?

Müşderi göni hasapda söwda etmedik bolsa ýa-da serişdeleri goýmadyk / yzyna almadyk bolsa, hasaplaryna her aýda 10 dollar (on ABŞ dollary ýa-da şoňa meňzeş) töleg alynýar. Bu düzgün söwda däl düzgünlerde we KYC / AML syýasatynda berkidildi.

Ulanyjy hasabynda ýeterlik serişdeler ýok bolsa, hereketsiz tölegiň mukdary hasap balansyna deňdir. Nol balans hasabyna hiç hili töleg alynmaz. Hasabyňyzda pul ýok bolsa, kompaniýa bergisi tölenmeli däldir.

Ulanyjy 180 günüň içinde göni efirde bir söwda ýa-da söwda däl amal (pul goýumy / çykarmak) şerti bilen hasaplaşyk üçin hiç hili töleg alynmaýar.

Işlemezlik tölegleriniň taryhy, ulanyjy hasabynyň "Geleşikler" bölüminde bar.


Goýum goýmak / serişdeleri yzyna almak üçin töleg alýarsyňyzmy?

, Ok, kompaniýa şeýle komissiýalaryň çykdajylaryny ýapýar.


Bonus nädip alyp bilerin?

Bonus almak üçin promo kody gerek. Hasabyňyzy maliýeleşdireniňizde girýärsiňiz. Mahabat koduny almagyň birnäçe usuly bar:

- Platformada elýeterli bolup biler (Goýum goýmasyny barlaň).

- Söwdaçylar ýolundaky ösüşiňiz üçin sylag hökmünde kabul edilip bilner.

- Şeýle hem, käbir mahabat kodlary dellallaryň resmi sosial media toparlarynda / jemgyýetlerinde elýeterli bolup biler.


Pul serişdelerini yzyna almagy ýatyrsam, bonuslarym bilen näme bolýar?

Çekmek haýyşyny edeniňizden soň, talap edilýän mukdar hasabyňyzdan çykýança umumy balansyňyzy ulanyp söwdany dowam etdirip bilersiňiz.

Islegiňiz işlenip taýýarlanylanda, yzyna almak meýdanyndaky haýyşy ýatyrmak düwmesine basyp ýatyryp bilersiňiz. Itatyrsaňyz, puluňyz we bonuslaryňyz ýerinde galar we ulanmak üçin elýeterli bolar.

Talap edilýän serişdeler we bonuslar hasabyňyzdan eýýäm debet edilen bolsa, yzyna almak islegiňizi ýatyryp, bonuslaryňyzy yzyna alyp bilersiňiz. Bu ýagdaýda Müşderi goldawyna ýüz tutuň we kömek soraň.
Thank you for rating.